OY:N YHTIÖJÄRJESTYS, RY:N SÄÄNNÖT JA TULEVAT KOKOUKSET

HIRSALA GOLF OY

HIRSALA GOLF OY:N SEURAAVA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ON TARKOITUS PITÄÄ 10.04.2024.

​​​​​​​

Hirsala Golf Oy:n yhtiöjärjestys:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Hirsala Golf Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa golf- ja muita liikunta- ja vapaa-ajan palveluita sekä tarjota niihin liittyviä tuotteita ja palveluita. Yhtiö voi omistaa, vuokrata ja hallita golfkenttiä ja muuta kiinteää omaisuutta sekä rakennuksia, rakennelmia, laitteita, osakkeita ja osuuksia.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon yhtiökokous valitsee viidestä seitsemään (5-7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus tarvittaessa nimittää.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus on valinnut edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen ja yksi (1) varatilintarkastaja taikka yksi (1) tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien tulee olla KHT-tilintarkastajia. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kokouskutsu ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan yhtiön kotisivuilla ja toimitetaan sä h kö postitse osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen jäljempänä mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on ilmoittanut yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen yhtiökokousta.

9 § Yhtiökokoukset

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista; valittava:

7. hallituksen jäsenet sekä

8. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; ja käsiteltävä:

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Kirkkonummella tai Espoossa.

10 § Suostumuslauseke

Jos joku, riippumatta siitä onko hän ennestään osakkeenomistaja vai ei, aikoo luovutustoimin hankkia yhtiön osakkeita, on hänen saatava saannolleen yhtiön suostumus. Hallituksen tulee ratkaista asia ja ilmoittaa siitä kirjallisesti hakijalle kolmen (3) viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta, uhalla että suostumus muuten katsotaan annetuksi. Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, väliaikaistodistuksiin sekä osakasluetteloon.

11 § Kanta-asiakasjärjestelmä

Yhtiö ylläpitää kanta-asiakasjärjestelmää.

12 § Pelioikeus ja tapahtumaoikeudet vuoden 2019 pelikauden loppuun saakka

Osake tuottaa aiemmin voimassa olleessa yhtiöjärjestyksessä määrätyn mukaisen pelioikeuden vuoden 2019 pelikauden loppuun saakka. K- ja Y- osakkeisiin liittyvät tapahtumaoikeudet ovat samoin käytettävissä vuoden 2019 pelikauden loppuun saakka.

13 § Uuden omistajan vastuu maksamattomasta vastikkeesta

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on myös tämä vastuussa edellisen omistajan ohella maksamattomasta vastikkeesta laillisine korkoineen kolmelta (3) vuodelta ennen omistusoikeuden siirtymistä uudelle omistajalle.


HIRSALA GOLF RY

Hirsala Golf ry:llä vuosittain kaksi kokousta: Yhdistyksen kevätkokous pidetään sääntöjen mukaan 1.2.2024 ja 30.4.2024 välisenä aikana ja syyskokous 1.10.2024 ja 30.11.2024 välisenä aikana.


HIRSALA GOLF ry:n säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Hirsala Golf ry ja sen kotipaikka on Kirkkonummi. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäseniensä golfin ja muun liikunnan harrastamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen tilaisuuksia golfin ja muun liikunnan harrastamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteästä ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENYYS, JÄSENMAKSU

Yhdistyksen A-jäseneksi voidaan hakemuksen perusteella hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä Hirsala Golf Oy:n osakkeenomistaja tai pelioikeudenhaltija sekä tämän puoliso.

Yhdistyksen B-jäseneksi voidaan hakemuksen perusteella hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö.

Yhdistyksen J-jäseneksi voidaan hakemuksen perusteella hyväksyä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä, liittymisvuonna korkeintaan 21 vuotta täyttävä henkilö.

Yhdistyksen johtokunta voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, jonka se toteaa erityisen ansioituneeksi.

A-, B- ja J-jäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain yhdistyksen syyskokouksen päättämän suuruisen jäsenmaksun. Eri jäsenluokilla voi olla erisuuruiset jäsenmaksut.

4 § JÄSENEN EROAMINEN

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

5 § JÄSENEN EROTTAMINEN Yhdistyksen johtokunta voi erottaa jäsenen, jos hän ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai hän syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa jäsenmaksun eräpäivästä.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksellä on kaksi vuosittaista sääntömääräistä kokousta, syyskokous 1.10. ja 30.11. välisenä aikana ja kevätkokous 1.2. ja 30.4. välisenä aikana.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan sähköisessä muodossa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta sekä julkaistaan Hirsala Golfin verkkosivuilla.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat vuosikokouksiin tai ylimääräiseen kokoukseen käsiteltäväksi, on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään 21 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen ja sen johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa tasatuloksessa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla saa äänestää.

7 § KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

• puheenjohtaja

• sihteeri

• kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

• ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

7. Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

• puheenjohtaja

• sihteeri

• kaksi pöytäkirjantarkastajaa

• ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden

• toimintasuunnitelma

• jäsenmaksu

• talousarvio

5. Vahvistetaan johtokunnan jäsenten määrä

6. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi johtokunnan puheenjohtaja

7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi johtokunnan jäsenet

8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta kapteeni erovuorossa olevan tilalle

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

10. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten esittämät asiat

11. Päätetään kokous

8 § JOHTOKUNTA Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja valitut kahdesta kuuteen muuta varsinaista jäsentä.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään kolmasosa sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:

• valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan

• toteuttaa yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset

• vastata yhdistyksen taloudesta

• pitää yhdistyksen jäsen- ja tasoitusluetteloa

• valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

• tehdä yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle vuodelle

• hyväksyä ja erottaa jäsenet • päättää kunniajäsenyyksistä sekä ansiomerkkien myöntämisestä

• luovuttaa tilit tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta

• ryhtyä toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii

• tarvittaessa valita yhdistykselle toiminnanjohtaja

9 § TILI- JA TOIMINTAVUOSI, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINNAN TARKASTUS

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on laadittava viimeistään kolme (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja luovutettava toiminnantarkastajille kahden (2) viikon kuluessa sen jälkeen.

Yhdistyksellä on kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimet kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin, tai johtokunnan määräämät henkilöt yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin golfin liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

12 § ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

Niissä kohdissa, joissa näistä säännöistä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säännöksiä.