Sääntötoimikunta - Epäasiallinen käytös kentällä


​​​​​​​Toimikunnan jäsenet:
​​​​​​​
Aino-Maija Päivärinta
Salla Puuska
Jussi Kuusela
Jannika Kaikkonen

Epäasiallinen käytös ei kuulu golfyhteisöön. Jokaisella harrastajalla, ohjaajalla, valmentajalla, toimijalla ja toimitsijalla tulee olla turvallinen ympäristö harrastaa, harjoitella ja työskennellä. Mikäli olet kokenut tai nähnyt seuramme jäsenen epäasiallista käytöstä Hirsalassa tai jollain muulla Suomen golfkentällä, täytäthän alla olevan lomakkeen.

Ilmoitus menee kurinpidollisia asioita hoitavalle Hirsala Golfin seuran kapteenille Aino-Maija Päivärinnalle ja sääntökomitealle käsiteltäväksi.

Sääntökomitean käsittelyn jälkeen kuullaan tapahtuman osallisia ja käsittelyä jatketaan tarvittavien osapuolien kanssa. Käsittely osapuolien kanssa dokumentoidaan asianmukaisesti. Mikäli tapahtuneessa on ollut mukana toisen kuin Hirsala Golf ry:n seuran jäseniä, teemme ilmoituksen tapahtuneesta taustatietoineen pelaajan kotiseuran vastaavalle henkilölle.Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet


Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:

- Seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja ehtoja.
- Urheilun eettisiä periaatteita
- Kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia sääntöjä.

Rangaistavaa on:
- Toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät seuran säännöissä mainitut
erottamisperusteet.
- Näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen
toiminta
- Toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
- Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat muun muassa:
- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
seuran toiminnassa.
- epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
- urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
- seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä
seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
- rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
- lahjonta
- identiteettivarkaudet

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen
rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta. Seuralla on myös oikeus viedä asia viranomaisten käsiteltäväksi.


Seuran johtokunta päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista
rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.


Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle
kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön. - Jussin pitää hyväksyttää tämä vielä erikseen hallituksella?


- Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen
tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle.

Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut
tietoon tiedoksiantohetkellä.


- Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle
suorittamiaan maksuja.


Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä
järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta. Mikäli kyse on urheiluyhteisön yhteisen eettisten
rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta, käsitellään
kurinpitoasia kyseisessä seuran kurinpitolautakunnassa. Seuran tulee ottaa huomioon muussa
elimessä tehdyt päätökset omassa kurinpitomenettelyssään

Noudatamme Olympiakomitean Reilu peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet 2021
toiminnassamme